Naar inhoud

Voor u in de buurt

Juridische zaken

Print

Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)

Rechten en plichten

De rechten van de cliënt zijn in een aantal wetten geregeld.

Sinds april 1995 is de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) van kracht. In deze wet zijn de wederzijdse rechten en plichten van de hulpverlener en de cliënt beschreven.

De belangrijkste onderdelen uit deze wet zijn:

Recht op informatie

U heeft, wanneer u dit wenst, recht op volledige en begrijpelijke informatie over uw eigen gezondheidstoestand en over de verzorgings- en behandelingsmogelijkheden. Als u vragen heeft, kunt u deze altijd stellen aan uw EVV-er of persoonlijk begeleider.

Het toestemmingsvereiste

In alle zorgcentra wordt een zorg leef plan opgesteld. Dit vormt de spil van de behandeling en verzorging tijdens uw verblijf. Het zorg leef plan komt samen met u tot stand. U geeft toestemming voor alle afspraken vermeld inhet zorg leef plan.

Recht op inzage en medisch en verpleegkundig dossier

Voor en tijdens uw verblijfbinnen onze organisatieworden diverse administratieve en medische gegevens over u vastgelegd in uw persoonlijk elektronisch cliënten dossier (ECD). U heefthet recht deze gegevens in te zien. Omdat wij werken met een ECD bieden wij u de mogelijkheid digitaal uw zorgdossier via het beveiligde portaal van ‘’Carenzorgt’’ in te zien.Als u zelf niet in de gelegenheid bent om gebruik te maken van Carenzorgt, kunt u ook uw eerste contactpersoon Carenzorgt laten gebruiken. Zo kan ook hij of zij thuis de zorg voor u goed volgen.Voor meer informatie over de gang van zaken als u uw dossier wilt inzien kunt zich wenden tot de afdelingsleiding of de behandelend arts.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer / Recht op privacy

Op de eerste plaats heeft dit onderdeel betrekking op de ruimtelijke bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. In uw appartement / kamer, tijdens de verzorging of als de arts een gesprek met u voert, mogen hierbij niet ongevraagd 'derden' aanwezig zijn. Uitsluitend wanneer u toestemming geeft mogen andere personen zich in dezelfde ruimte bevinden.

Daarnaast moet vertrouwelijk en zorgvuldig met uw gegevens omgegaan worden. Binnen onze organisatie zijn afspraken gemaakt om te kunnen garanderen dat dit ook gebeurt. Zo hebben bijvoorbeeld alle hulpverleners een geheimhoudingsplicht. In dit document vindt u meer informatie over onze privacyregeling.

Diefstal

Alle locaties zijn open instellingen* en daarmee relatief vrij toegankelijk. Helaas kunnen wij ondanks de oplettendheid van onze medewerkers niet garanderen dat er geen mensen met minder goede bedoelingen in huis komen. Wij verzoeken u daarom dringend géén waardevolle spullen in uw kamer te bewaren. Sluit bij het verlaten van uw appartement/kamer de voordeur en eventuele tuindeur altijd af. Onze organisatie kan namelijk niet aansprakelijk gesteld worden voor vermissing van persoonlijke bezittingen.

Als u constateert dat één van uw bezittingen is gestolen, vragen we u dit te melden bij De teamleider van de afdeling. Advies vanuit de politie is om van waardevolle spullen foto’s te maken. De organisatie volgt de gemaakte afspraken en bij diefstal wordt de politie altijd geïnformeerd.

*De PG afdelingen in Gendt en Huissen zijn nog gesloten, er wordt in kader van de wet zorg en dwang onderzocht hoe we deze kunnen openen.

Eigendommen

Wij verzoeken u dringend géén waardevolle spullen in uw kamer te bewaren. Sluit bij het verlaten van uw appartement/kamer de voordeur en eventuele tuindeur altijd af. Onze organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vermissing van persoonlijke bezittingen. Advies van de politie: maak foto’s van waardevolle spullen en eigendommen.

Klachtrecht

U heeft het recht om een klacht in te dienen en deze klacht behandeld te zien. Hierover wordt u in dit document uitgebreid ingelicht.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

RijnWaal Zorggroep respecteert uw privacy. In ons privacy statement onderstrepen we dat met tien uitgangspunten. Zo weet u hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens, en wat uw rechten zijn. Wij vinden het namelijk belangrijk dat u erop kunt vertrouwen dat uw gegevens bij ons in goede handen zijn.

Het verwerken van uw gegevens doen we op een manier die veilig, rechtmatig en transparant is. Daarbij volgen we de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Informatieverstrekking aan derden

In bepaalde gevallen zullen persoonsgegevens worden verstrekt aan andere instellingen om de zorgverlening mogelijk te maken, zoals bijvoorbeeld het zorgkantoor en de gemeente. Gegevens over uw geloof of levensovertuiging worden alleen met uw toestemming verwerkt.

Informatie over uw verblijf binnen onze organisatie aan bijvoorbeeld parochiegeestelijken, patiënten bezoekverenigingen, buurt- en wijkverenigingen, wordt door de receptie uitsluitend verstrekt als gericht gevraagd wordt waar u verblijft.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden in beginsel niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel of de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

Procedure inzage en afschrift

Wanneer u uw persoonsgegevens wilt inzien, wijzigen of vernietigen of wanneer u een afschrift wilt ontvangen, kunt u zich wenden tot de bestuurder. Hij is verantwoordelijk voor alle verwerkingen. De instelling vraagt een vergoeding voor het verstrekken van kopieën.

Uiteraard is het ook voor u zelf belangrijk om verstandig om te gaan met uw gegevens. In deze folder leest u meer over hoe u uw gegevens kunt beschermen en identiteitsfraude kunt voorkomen.

Wet Zorg en Dwang (WZD)

Met ingang van 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang (WZD) in werking getreden. Deze wet regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking of dementie die onvrijwillige zorg krijgen, thuis of in een zorginstelling. De wet houdt in dat vrijheidsbeperking of onvrijwillige zorg in principe niet mag worden toegepast. Uitgangspunt van de wet is ‘Nee, tenzij’. Binnen RijnWaal wordt deze wet alleen toegepast bij de kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie.

Gesloten afdeling

Op de locaties Sancta Maria, De Bloem en St. Jozef Gendt zijn de woningen, voor mensen met een dementie, gesloten.* Wanneer u een cliënt mee naar buiten wilt nemen (of van de woning af) verzoeken wij u dit te melden aan de medewerker van de woning. De arts verleent toestemming of de cliënt van de woning af kan en aan welke eisen de begeleiding moet voldoen. Er dient te worden toegezien dat deuren te allen tijde worden afgesloten en cliënten niet ongezien de afdeling kunnen verlaten.

*Er wordt onderzocht of deze afdelingen meer open kunnen in het kader van de wet zorg en dwang

Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz)

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) regelt dat u inspraak heeft in het beleid van de zorginstelling waar u verblijft. U kunt uw mening kenbaar maken via de cliëntenraad van de instelling. Meer informatie vindt u in de paragraaf: Cliëntenraad

Contactformulier

Velden met een * zijn verplicht
Zo gaan wij om met uw gegevens:
Privacyverklaring
Keurmerk Wijkverpleging
Cookie instellingen

Op onze website maken wij, en derde partijen, gebruik van cookies. Dit, om de diverse functionaliteiten op deze website mogelijk te maken, om het advertentieaanbod voor u te verbeteren en om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag op onze website. Door op de ‘accepteren’ button te klikken, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.